आजीवन सदस्य

आजीवन सदस्य

( सविधानी प्रत वाचावी ) मला मराठी बोलता व वाचता येते आणि संविधाना प्रमाणे मण्डलचा सदस्य होडयाश पात्र आहे.
मला मराठी बोलता व वाचता येते आणि संविधाना प्रमाणे मण्डलचा सदस्य होडयाश पात्र आहे. :
( आजीव सदस्याचे नाव , सही व सदस्यता क्रमांक )
आपला सभासदाची पूर्ण सही
Click to reload image